Pravidla soutěže

Soutěž na prodejnách TOP drogerie „ Soutěžíme s TOP drogerií o tablety Samsung“.

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla soutěže „Soutěžíme s TOP drogerií o tablety Samsung “ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Pořadatelem soutěže je:

společnost Solvent ČR s.r.o., IČ 250 69 497, se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 46977 („Pořadatel “).

Správce dat je:

společnost Solvent ČR s.r.o., IČ 250 69 497, se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 46977 („Správce“).

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci obchodní společnosti Solvent ČR s.r.o., IČ 250 69 49, ani společnosti Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., IČ 261 48 579, ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže je každý zákazník, který uskuteční nákup klubových nabídek na jakékoli prodejně TOP drogerie v období trvání soutěže, a to zboží v hodnotě minimálně 300Kč s DPH (jedná se o částku, kterou soutěžící skutečně uhradí, tedy po odečtení všech slev) a zároveň při nákupu uplatní klubovou kartu TOP drogerie.

O konání soutěže bude spotřebitel informován personálem prodejen TOP drogerie, na letáku TOP drogerie č. 2/2022, propagačními materiály umístěnými v době konání soutěže přímo na prodejně a na webu topdrogerie.cz.

Personál na prodejnách TOP drogerie informuje každého spotřebitele o konání soutěže a seznámí každého spotřebitele také s tím, že může vyslovit nesouhlas se zařazením do soutěže. Nesouhlas spotřebitel vysloví tím, že sdělí svůj nesouhlas se zařazením do soutěže personálu dané prodejny. Personál prodejen nesouhlas spotřebitele s účastí v soutěži předá pořadateli. Nákupy spotřebitelů, kteří vyslovili nesouhlas se zařazením do soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.

Výběr výherce a předání výhry

Výherce určí pořadí účtenky (chronologicky, dle data a času nákupu seřazených od nestaršího po nejnovější), přičemž vyhrává 500., 1.000., 1.500. účtenka v pořadí dále jen "Výherní účtenka").

Ke kontaktování výherců dojde nejdříve 14 dnů po vyhlášení Soutěže a nejpozději dne 31.03.2022 na emailový účet výherce, či telefonicky na kontakt uvedený ke klubové kartě.

Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud výherce celou nebo část výherní objednávky nepřevezme, nebo vrátí do 14 dní od převzetí. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž trvá v období 27.1.2022 – 5.2.2022, místem konání soutěže jsou všechny prodejny TOP drogerie v České republice. Výhry v soutěži Výhru v soutěži získají 3 soutěžící. Každý výherce získá od pořadatele tablet Samsung Galaxy Tab A7 LTE. Tato výhra není směnná za peníze. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží. Výhry nelze u pořadatele soutěže reklamovat.

Osobní údaje 

Pořadatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje soutěžících v rozsahu níže uvedeném. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěžící v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) uděluje dokončením nákupu, svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, poštovní adresa) za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry, kontroly splnění podmínek soutěže a to po dobu 2 měsíců ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.

Soutěžící má dále právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Dále má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů pořadatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Soutěžící má zároveň právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat pořadatele o vysvětlení, resp. požadovat, aby pořadatel takto vzniklý stav odstranil a dále právo (v souladu s článkem 12 GDPR) na:

 • právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů,
 • právo na informace o účelu zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům a zda jsou údaje zpracovávány či nikoliv,
 • právo podat stížnost,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním os. údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na nepřenositelnost os. údajů,
 • právo vznést námitky proti zapojení do soutěže na emailové adrese info@topdrogerie.cz
 • veškerá další práva přiznaná GDPR.

Soutěžící má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. 2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí. 4. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum pořadatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: 233 111 433

Tato pravidla jsou platné a účinné od 27.1.2022.